< Nytt frå Filadelfia sjukelandsby på Madagaskar
05.11.2014 18:10 Alder: 4 yrs
Kategori: Nyheter
Av: Alfred Alsaker

Seniorboliger

Dette var temaet for klubbmøtet 3/11-2014 der Arne Bucholdt Espedal, Leder i utvalg for helse og sosialtjenester i Sandnes kommune, holdt hovedinlegg og svarte på spørsmål fra medlemmene.


Arne Bucholdt Espedal hotldt et engasjert innlegg (Foto: A Alsaker)

Espedal er utdannet Sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger og har arbeidet som Arealplanlegger i Dimensjon Rådgivning, noe som han har funnet som en nyttig erfaring når han nå har blitt heltidspolitiker, og leder av Utvalg for helse og sosialtjenester i Sandnes Kommune.

Espedal startet med å bekrive dagens filosofi innen eldreomsorgen, som er definert som et trappesystem etter LEON-prinsippet (LEON=Laveste Effektive OmsorgsNivå)

Dette inneholder trinnene fra Eldre er hjemmeboende, etter hvert får de mer hjemmehjelp, så overter hjemmesykepleie neste trinn blir så sykehjem og til slutt evtelt sykehus opphold. Hvert av disse trinnene har økende kostnadsnivå/pasient.

De eldre som befinner seg på de forskjellige trinnene har tilbud som de trinnvis hører til, med endel overlapp mellom trinnene.

På grunn av denne trinnvise organiseringen er de som blir innlagt på Sykehjem idag adskillig sykere enn tidligere. Utfordringen er å finne riktig tidspunkt for overføring til sykehjem da ved innleggelse blir ofte raskt dårligere da de ikke lenger trenger å anstrrenge seg for å få livet til å gå rundt, her blir alt tatt hånd om.

I Sandnes var det relativt stor tilflytting etter krigen, noe som medfører at vi i dag har mange eldre uten et naturlig familienettverk rundt seg, spesielt for disse kan det i overgangsfasen mellom egen bolig og sykehjem være svært nyttig med spesielt tilrettelagt bolig. Moderne leiligheter kan anbefales for alle som synes det er tungvint å bli boende på større eiendommer.

Seniorboliger er pr idag egentlig alle nye leiligheter, pga krav om universell utforming, men senior biten blir lagt til med mulighet for å leie ekstra gjesterom og forsamlingslokaler og muligheter for sosiale aktiviteter kan opstå spontant blant beboerne.

Prosjektene har mulighet til å få støtte fra kommunen, men utbyggerne velger oftest å rette seg direkte til det åpne markedet. Noen fokuserer på å tilrettelegge boligene med mye tekniske hjelpemidler. Dette kan også være en mulighet ifremtiden for at de eldre kan bo enda lengre hjemme selv etter at demens har satt inn. Det er idag flere prosjekter med fokus på Seniorboliger i distriktet bla annet på Sørbø og i Potteridokken.

De som tenker seg å flytte i leilighet/seniorbolig bør gjøre dette i god tid før evt. demens setter inn for at hjem følelsen skal få satt seg skikkelig, dermed er det viktig at boligene er mest mulig normale og mulige å omsette på det frie marked. Det er også blitt større etterspørsel etter kolonihager av de som fortsatt ønsker å ha en liten hageflekk å sysle med.

I spørsmål og svar delen ble flere relaterte temaer tatt opp, slik som eksempler fra Dannmark og Nederland med bofellesskap og tunløsninger, dette viser det seg vanskelig å få til i Norge pga arealbruks bestemmelser og begrensninger i LNF områder. 

På 70 og 80 tallet ble det bygget endel eldreboliger i Sandnes, men disse er ikke lenger tilgjengelige for eldra da de er blitt tatt ibruk som kommunale boliger.

Tilgangen på sykehjemsplasser ble også diskutert, det viser seg at det idag er en venteliste på ca 50 personer. Dette antallet ventes å gå ned fremover pga av nye plasser blir åpnet med det første og enda flere er under bygging med planlagt ferdigstillelse høsten 2016.

Siden fokuset mer og mer svinger mot hjemmebaserte tjenester betyr det et stort behov for helsepersonell, i løpet av en 10 årsperiode fremover er vi avhengige av at så mange so 1 av 4 velger helsefag på videregående skole om behovet skal kunne dekkes, dette er bekymringsfult, så forhåpentligvis blir det tekniske hjelpemidler tilgjengelig slik at dette behovet kan reduseres.

Private aldershjem som man kjenner fra andre deler av landet er det lite av her iområdet, ingen planer om opprettelse av nye, fokus vil være på mer hjelp i hjemmene.

Debatten ble avsluttet med en liten diskusjon om det er riktig å kalle Sykehjemmene for BOAS, Espedal mente at dette fortsatt var greit da det er mye annen aktivitet enn sykehjemsdrift på dagtid på disse sentrene.